Pour votre information ... En utilisant notre boutique en ligne, vous acceptez l'utilisation de cookies.
Cookies sont des petits fichiers qui sont sauvegardés sur votre ordinateur. Ces cookies contiennent des informations stockées dans votre navigateur. De cette façon, nous pouvons optimiser votre expérience en ligne dans notre boutique.  Plus d'informations
Cookies
Nous utilisons des cookies afin de personnaliser votre expérience d’utilisateur. Ci-dessous les cookies que nous utilisons:

o Cookies essentiels: ils sont nécessaires pour utiliser le site et son contenu. Ils garantissent une authentification sûre des utilisateurs. Par exemple. Navigation dans la boutique , contenu du panier, accès aux données personnelles...

o Cookies fonctionnels: ils peuvent contribuer à la gestion facile de notre boutique et à rendre votre expérience plus personnelle.
Par exemple. votre préférence de langue, vos préférences de présentation, l’aperçu des achats précédents, vos options de recherche précédentes ...

o Cookies pour l'analyse de site Web: ces cookies aident à établir des statistiques dans le seul but d'adapter la boutique en ligne à vos goûts ainsi qu’à la correction d’erreurs comme des interruptions de page et à l’enregistrement du nombre de visiteurs ... Par exemple. Google Analytics.

Gestion des cookies Les cookies sont votre proprieté et nous n’envoyons pas volontairement votre data vers des autres parties. Vous pouvez toujours refuser les cookies via les paramètres de confidentialité de votre navigateur. Pour ce faire, vous pouvez vous informer sur les sites d'assistance de votre navigateur (https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/)

Attention, lorsque vous refusez les cookies, cela peut affecter les fonctionnalités de la boutique en ligne ainsi que les performances.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Al onze leveringen en verkopen geschieden tegen navolgende algemene voorwaarden :

1.    De door onze vertegenwoordigers genoteerde orders en de door hen uitgebrachte beloften of mededelingen zijn slechts bindend na onze goedkeuring.

2.    Alle bestellingen worden ingeschreven in de volgorde hunner aanvaarding en volgens onze produktiemogelijkheden, zonder verbintenis inzake leveringstermijn die nooit anders dan approximatief wordt opgegeven.
Gevallen van overmacht (oorlog, algemene of gedeeltelijke stakingen of lock-out, besmetting, exploitatieongevallen, brand, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, enz...) ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid betreffende de volbrenging onzer verplichtingen.
Een vertraging in de fabrikatie of de levering kan nooit aanleiding geven tot enige boete en/of schadevergoeding.

3.    We behouden ons het recht voor ten allen tijde voorschotten, waarborgen of zekerheden te eisen van onze kopers.

4.    Er worden geen waren teruggenomen tenware bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst en dan nog slecht voor zover deze waren ons in onbeschadigde toestand franco terugbezorgd worden.

5.    In geval van overlijden, failissement, onbekwaamheid, schorsing van betaling, ontbinding of wijziging van firma of bij gebrek aan betaling van één enkele levering, of bij niet naleving van de bedongen betaalvoorwaarden, behouden we ons het recht voor, hetzij het contract te verbreken, hetzij de leveringen te schorsen en, in elk geval, de onmiddelijke betaling te eisen van alle geleverde waren en van alle verrichte prestaties en uitgaven.
Tevens behouden we ons, ondermeer in deze gevallen, het recht voor, teruggave te eisen van onze waren, deze waren blijven trouwens steeds eigendom van de leverancier tot de volledige betaling ervan; de terugname bij wanbetaling mag door ons zonder enige vorm- of procesvereiste gebeuren.

6.    De koopwaren worden verzonder en vervoerd op kosten, risico’s en gevaren van de koper; dit is evenzeer het geval bij franco levering.

7.    De klachten betreffende de geleverde koopwaren die niet zouden gedaan zijn geweest bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen van de levering, zullen niet meer aanvaard worden. Geen enkele klacht zal aangenomen worden na manipulatie van de koopwaar.

8.    Onze fakturen zijn steeds contant betaalbaar te Ronse. Bij gebreke aan contante betaling of van betaling overeenkomstig een gebeurlijk andersluidende bijzondere geschreven overeenkomst, zal de koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke invertoefstelling een conventionele intrest van 15% s’jaars verschuldigd zijn.
Bovendien erkent de koper, ingeval een faktuur niet betaald is binnen de 30 dagen van de vervaldag, aan de verkoper een schade te berokkenen welke forfaitair en onherleidbaar bepaald wordt op 15% van de verschuldigde bedragen (B.T.W. inbegrepen), met een minimum van 50 e; deze forfaitaire schadeloosstelling zal van rechtswege en zonder ongebrekestelling door de koper verschuldigd zijn.

9.    In geval van betaling bij middel van een check of een overschrijving, zal als dag van betaling gelden deze waarop de verkoper het bericht van creditering zal bereikt zijn en dus niet de dag van afgifte van de check of het overschrijvingsbulletin.

10.    Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op onze verkopen. Betwistingen, die onder de bevoegdheid vallen van het Vredegerecht, zullen uitsluitend vóór het Vredegerecht te Ronse kunnen gebracht worden; de gebeurlijke andere betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Oudenaarde.
De gebeurlijke beschikkingen van de koper vormen geen afwijking van gezegd toekennen van de bevoegdheid.

11.    Door de aanvaarding der factuur (ook wanneer deze stilzwijgend is gebeurd, nl. bij gebrek aan protest binnen de 8 dagen) erkent de koper kennis genomen te hebben en zonder voorbehoud akkoord te zijn met alle gestelde algemene verkoopsvoorwaarden.

12.    Indien het te factureren bedrag minder dan 25 e bedraagt, behoudt de verkoper zich het recht voor om een globaal bedrag van 7,50 e te factureren, dit ter vergoeding van de door hem gemaakte administratieve kosten.

13. De verkochte goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behouden wij de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud word overgedragen op de herverkoopprijs. De wanbeling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.