Ter info... Wanneer je op onze webshop gaat, ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Cookies bevatten informatie die opgeslagen wordt in je browser. Hierdoor kunnen we je een betere online ervaring tijdens je bezoek bezorgen. Meer weten
Cookies
Dit zijn de cookies die u van ons kan verwachten:

o Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonlijke Gegevens...

o Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht …

o Cookies voor website analyse: zijn voor statische doeleinden teneinde de website aan te passen aan de wensen en interesse van bezoekers en stellen ons in staat na te gaan hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s problemen opleveren, …In dit kader maken wij gebruik van Google Analytics

Beheer van cookies Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacy instellingen van je browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser (https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/)

Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Al onze leveringen en verkopen geschieden tegen navolgende algemene voorwaarden :

1.    De door onze vertegenwoordigers genoteerde orders en de door hen uitgebrachte beloften of mededelingen zijn slechts bindend na onze goedkeuring.

2.    Alle bestellingen worden ingeschreven in de volgorde hunner aanvaarding en volgens onze produktiemogelijkheden, zonder verbintenis inzake leveringstermijn die nooit anders dan approximatief wordt opgegeven.
Gevallen van overmacht (oorlog, algemene of gedeeltelijke stakingen of lock-out, besmetting, exploitatieongevallen, brand, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, enz...) ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid betreffende de volbrenging onzer verplichtingen.
Een vertraging in de fabrikatie of de levering kan nooit aanleiding geven tot enige boete en/of schadevergoeding.

3.    We behouden ons het recht voor ten allen tijde voorschotten, waarborgen of zekerheden te eisen van onze kopers.

4.    Er worden geen waren teruggenomen tenware bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst en dan nog slecht voor zover deze waren ons in onbeschadigde toestand franco terugbezorgd worden.

5.    In geval van overlijden, failissement, onbekwaamheid, schorsing van betaling, ontbinding of wijziging van firma of bij gebrek aan betaling van één enkele levering, of bij niet naleving van de bedongen betaalvoorwaarden, behouden we ons het recht voor, hetzij het contract te verbreken, hetzij de leveringen te schorsen en, in elk geval, de onmiddelijke betaling te eisen van alle geleverde waren en van alle verrichte prestaties en uitgaven.
Tevens behouden we ons, ondermeer in deze gevallen, het recht voor, teruggave te eisen van onze waren, deze waren blijven trouwens steeds eigendom van de leverancier tot de volledige betaling ervan; de terugname bij wanbetaling mag door ons zonder enige vorm- of procesvereiste gebeuren.

6.    De koopwaren worden verzonder en vervoerd op kosten, risico’s en gevaren van de koper; dit is evenzeer het geval bij franco levering.

7.    De klachten betreffende de geleverde koopwaren die niet zouden gedaan zijn geweest bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen van de levering, zullen niet meer aanvaard worden. Geen enkele klacht zal aangenomen worden na manipulatie van de koopwaar.

8.    Onze fakturen zijn steeds contant betaalbaar te Ronse. Bij gebreke aan contante betaling of van betaling overeenkomstig een gebeurlijk andersluidende bijzondere geschreven overeenkomst, zal de koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke invertoefstelling een conventionele intrest van 15% s’jaars verschuldigd zijn.
Bovendien erkent de koper, ingeval een faktuur niet betaald is binnen de 30 dagen van de vervaldag, aan de verkoper een schade te berokkenen welke forfaitair en onherleidbaar bepaald wordt op 15% van de verschuldigde bedragen (B.T.W. inbegrepen), met een minimum van 50 e; deze forfaitaire schadeloosstelling zal van rechtswege en zonder ongebrekestelling door de koper verschuldigd zijn.

9.    In geval van betaling bij middel van een check of een overschrijving, zal als dag van betaling gelden deze waarop de verkoper het bericht van creditering zal bereikt zijn en dus niet de dag van afgifte van de check of het overschrijvingsbulletin.

10.    Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op onze verkopen. Betwistingen, die onder de bevoegdheid vallen van het Vredegerecht, zullen uitsluitend vóór het Vredegerecht te Ronse kunnen gebracht worden; de gebeurlijke andere betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Oudenaarde.
De gebeurlijke beschikkingen van de koper vormen geen afwijking van gezegd toekennen van de bevoegdheid.

11.    Door de aanvaarding der factuur (ook wanneer deze stilzwijgend is gebeurd, nl. bij gebrek aan protest binnen de 8 dagen) erkent de koper kennis genomen te hebben en zonder voorbehoud akkoord te zijn met alle gestelde algemene verkoopsvoorwaarden.

12.    Indien het te factureren bedrag minder dan 25 e bedraagt, behoudt de verkoper zich het recht voor om een globaal bedrag van 7,50 e te factureren, dit ter vergoeding van de door hem gemaakte administratieve kosten.

13. De verkochte goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behouden wij de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud word overgedragen op de herverkoopprijs. De wanbeling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.